Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo (patvirtintas 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1133);

Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Informacijos apie pažeidimus UAB „DAUMANTAI LT“ teikimo tvarkos aprašas (patvirtintas direktoriaus 2019-09-19 Nr. T-71).

Informacijos apie pažeidimus UAB „DAUMANTAI LT“  teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie įstaigoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo UAB „DAUMANTAI LT“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

UAB „DAUMANTAI LT“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su UAB „DAUMANTAI LT“ sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos ir pan.).

Asmuo informaciją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai atvykęs į įstaigą; 
  2. elektroniniu paštu pranesejuapsauga@daumantai.lt 

UAB „Daumantai LT“ paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – administratorė Kristina Klevinskytė.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą  (parsisiųsti formą galite čia).

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.