UAB „Daumantai LT“ etikos kodeksas

I. ĮVADAS 

UAB „Daumantai LT“ etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato veiklos ir elgesio principus, profesinės etikos normas, kuriomis vykdydami savo darbines pareigas turi vadovautis bendrovėje dirbantys asmenys (toliau – darbuotojai).

Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, Maisto įstatymu, produktų saugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

II. PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Bendrovė gerbia savo darbuotojų pagrindines teises, elgiasi su jais sąžiningai ir pagarbiai, sudaro saugias darbo sąlygas, skatina geriausią darbuotojų sugebėjimų panaudojimą bei vystymą, o taip pat suteikia visiems lygias galimybes profesinėje srityje.

Darbuotojai lojalūs, elgiasi savarankiškai, sąžiningai, objektyviai, protingai, nesavanaudiškai, nežemina savo kolegų, bendrovės, laikosi aukštų profesinės etikos standartų ir turi vengti situacijų, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.

Darbuotojai turi gerbti žmogaus teises, nei kalba nei siūlomais sprendimais nediskriminuoti atskirų asmenų ar visuomenės grupių (dėl rasės, tautybės, lyties, amžiaus, fizinės negalios, politinių pažiūrų, filosofinės pasaulėžiūros ar religinių įsitikinimų, šeimyninės padėties).

Darbuotojai turi stropiai, efektyviai ir visiškai išnaudodami savo gebėjimus vykdyti jiems pavestas pareigas, suvokti savo pareigų ir prievolių svarbą. Darbuotojams privalu laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, palaiko ir stiprina visuomenės pasitikėjimą maisto pramonės įmonėmis.

Bendrovėje laikomasi geranoriškumo ir savitarpio pasitikėjimo principų, stengiamasi sukurti darbingą ir draugišką atmosferą.

III. SANTYKIAI TARPUSAVYJE

Darbuotojai skatinami būti lojalūs vieni kitiems ir stengtis bendradarbiauti. Lojalumas – tai pagalba, patarimas, atvirumas ir skaidrumas bendraujant su vadovais ir kitais kolegomis, vadovų pavestų tikslų įgyvendinimas ir jų nurodymų laikymasis. Darbuotojai skatinami palaikyti bendrovėje darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis, būti mandagūs, paslaugūs ir tvarkingi.

Padalinių vadovai turi mandagiai bendrauti su pavaldiniais, aiškiai ir suprantamai duoti jiems nurodymus.

Darbuotojai turi saugoti bendrovės turtą, nesinaudoti juo asmeniniais tikslais ir neleisti naudotis trečiosioms šalims. Visa įranga ir priemonės darbuotojams skiriamos naudotis tarnyboje, išskyrus atvejus, kai bendrovės teisės aktai jomis leidžia naudotis asmeniniais tikslais.

Darbuotojai privalo kiek įmanydami apriboti bendrovės išlaidas, kad turimi ištekliai būtų panaudoti racionaliausiai.

Ne darbo metu darbuotojams rekomenduojama elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas.

IV. SANTYKIAI SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS, KLIENTAIS IR VISUOMENE

Santykiai su klientais

- Bendrauti ir bendradarbiauti tolerantiškai, vengiant kategoriškumo ir klaidinančių teiginių.

- Išnagrinėti kiekvieną nesusipratimą su klientu.

- Teikti kokybiškus ir saugius produktus bei kokybiškas paslaugas verslo partneriams ir vartotojams.

Santykiai su konkurentais

Nesiekti konkurencinio pranašumo nesąžiningais ir negarbingais metodais

Vadovautis verslo etikos principais

Veikti laikantis konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

Santykiai su valstybės institucijomis, valdžios atstovais, politinėmis partijomis ir organizacijomis

- Palaikyti gerus ryšius su valstybės institucijomis ir organizacijomis

- Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais laiku teikti teisingą ir išsamią informaciją valstybės institucijoms

- Valdžios institucijoms sudaryti sąlygas tikrinti Bendrovės veiklą

Darbuotojams nedraudžiama dalyvauti politinėje veikloje, kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti rinkiminei kampanijai, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie partijos vykdomos veiklos, tačiau šie veiksmai turi būti aiškiai atskirti nuo jų tarnybinės veiklos ir atsakomybės. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų išsakyta politinė pozicija būtų suprasta kaip jų asmeninė, o ne bendrovės nuomonė.

V. ELGESIO NORMOS

Interesų konfliktas

Darbuotojai turi vengti bet kokių veiksmų, sprendimų ir situacijų, kuriose jų asmeniniai, šeimos ar finansiniai interesai galėtų pakenkti teisėtai bendrovės veiklai arba susikirsti su bendrovės interesais.

Darbuotojai turi elgtis sąžiningai, atsakingai, nesavanaudiškai ir vengti situacijų, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktai.

Darbuotojų sugebėjimas veikti objektyviai gali būti sumenkinamas, jei jie turi asmeninių interesų ar įsipareigojimų, prieštaraujančių teisėtiems bendrovės veiklos interesams.

Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas

Įmonė neteikia ir nepriima dovanų ar paslaugų, jei tai įtakoja gaunančiojo sprendimą įmonės naudai. Dovanos, pramogos ir asmeninės paslaugos trečiosioms šalims gali būti teikiamos tik tada, kai jų vertė nedidelė ir jos yra suderinamos su įprasta verslo praktika.

Darbuotojai negali priimti ar duoti dovanų, siūlyti ar priimti pramogų, bei kitos asmeninės naudos, kuri kokiu nors būdu galėtų įtakoti jų veiklą, susijusią su bendrovės veikla.

Darbuotojai gali teikti ir priimti tik simbolines mažos vertės dovanas.

Darbuotojai gali priimti kvietimus į su veikla susijusius priėmimus, kultūrinius renginius ar vaišes, jeigu tai nesukels įsipareigojimų, susijusių su darbine veikla.

Tiesioginis ar netiesioginis kyšio siūlymas, žadėjimas ar priėmimas yra netoleruotinas. Apie bet kokius tokio pobūdžio veiksmus turi būti nedelsiant pranešta tiesioginiam vadovui arba bendrovės vadovybei.

Konfidenciali informacija

Svarbu užtikrinti bendrovės konfidencialios informacijos apsaugą. Konfidenciali informacija – tai viešai neskelbtina turtinė, finansinė, techninė informacija, o taip pat duomenys apie akcininkus, darbuotojus ir klientus. Darbuotojas privalo žinoti, kuri informacija yra konfidenciali, o jei abejoja, privalo tai išsiaiškinti.

Darbuotojas negali atskleisti informacijos kitam asmeniui, nedirbančiam bendrovėje, išskyrus atvejus, kai turi tam leidimą. Darbuotojui taip pat draudžiama atskleisti konfidencialią informaciją savo šeimos nariams ir draugams. Bendrovės viduje konfidenciali informacija turėtų būti atskleidžiama tik tuomet, kai tai yra būtina.

Darbuotojai negali naudoti konfidencialios informacijos neteisėtiems tikslams. Jie taip pat privalo imtis veiksmų, apsaugosiančių slaptą informaciją nuo praradimo, vagystės, neteisėto naudojimo ar pakeitimo.

Darbuotojams, išeinantiems iš bendrovės, turi būti primenama dėl jų atsakomybės ir toliau saugoti bei neviešinti konfidencialios informacijos, kurią sužinojo dirbdami kompanijoje.

Paramos ir labdaros teikimas

Bendrovė skirsto ir teikia paramą ją gauti turintiems teisę asmenims ar organizacijoms, Prioritetai teikiami Kėdainių rajono įstaigoms ir organizacijoms miesto ir rajono renginių, vaikų ir suaugusiųjų ekologinio švietimo, kultūrinio ir sporto užimtumo, sveikatos apsaugos rėmimui.

Parama teikiama tiesiogiai paramos gavėjams, panaudojantiems ją savo veikloje konkretiems tikslams pasiekti.

Remiame projektus, kurie kuria ir vysto sveiką, kūrybišką ir socialiai atsakingą visuomenę.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei darbuotojai sužino apie pažeidimus arba įtaria, jog galėjo būti nesilaikoma bendrovės veiklos principų ir etikos kodekso, jie turėtų kreiptis į savo tiesioginį vadovą patarimo. Asmuo taip pat gali konsultuotis su bendrovės teisininku, darbuotoju, atsakingu už žmogiškuosius resursus įmonėje.

Kiekvienas darbuotojas, valdantis informaciją apie paslaugas, negali jos paviešinti, kol ji nėra oficialiai paskelbiama, o taip pat turi imtis priemonių, užtikrinančių bendrovės savalaikio informacijos paviešinimo įsipareigojimų laikymąsi.

 

Naujienos

2018. 06. 01
ES parama atsinaujinančiai energetikai

UAB „Daumantai LT“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančios energijos...


 

2018. 03. 15
Lietuviški ekologiški padažai užkariauja pasaulį: „Daumantai“ planuoja 40 proc. eksporto augimą

Vieno didžiausių pagardų gamintojų Lietuvoje „Daumantai“ eksporto...


Pasiekimai

 

Kokybė